Patch FIFA v 2.0 - Patch Fifa 2.5|T?i Patch FiFa 3.0

B?n Patch này là b?n 2.0 Demo 2 ???c làm b?i ngconghuan06 bên di?n ?àn go.vn
c?ng chính là ng??i ?ã làm b?n Patch 1.0 và 1.1.
M?c dù ?ã có b?n post nh?ng ch?a hoàn ch?nh và ? phiên b?n c? nên hôm nay mình post l?i.
Nh?ng l?i khi g?p ph?i v?i b?n Patch này các b?n ch?u khó ??c nh?ng Page sau. Hi?n gi? mình ?ang ôn thi Tin. Ho?c các b?n có th? h?i ông Google

Chú ý:
Chính mình và mem bên go.vn ?ã test và ch?i bình th??ng, không virut, keylog, ....

Có m?t s? ch??ng trình AntiVirut phát hi?n WS.Reputation.1 là do ph?n m?m này m?i, ch?a ???c nhi?u ng??i dùng s? d?ng, nên s? ???c cách ly ?? b?o v? máy cá nhân tr??c khi xác nh?n an toàn.

Kaspersky báo unicodecontrol.ocx có trojan.------->file ?ó dùng ?? hi?n th? ti?ng vi?t có d?u cho ch??ng trình b?n à, n?u KIS báo nh?m thì b?n nên cho file ?ó vào ph?n trust (TRUST ZONE) ?? test nha.
------
S? d?ng các trình duy?t Anti virus ch? là công c? h? tr? thôi !!

Code

DownLoad

4share.vn

Download1.Giao di?n:

2.Nh?ng thay ??i trong phiên b?n 2.0 demo 2:


- Thêm bóng m?i
- Thêm ch?c n?ng ki?m tra vi?c ch?n th? m?c cài FIFA Online 2 ?ã ?úng hay ch?a
- Thêm ch?c n?ng ch?n nhanh Bóng, B?ng t? s?, M?t c? tr??c m?i tr?n ??u. (Xem h??ng d?n bên d??i)
* L?u ý: Tên Patch ch? hi?n th? khi ch?n trong Phòng ch? - tr??c khi ?n S?n sàng
- S?a m?t s? l?i
3.Nh?ng thay ??i trong phiên b?n 2.0 demo:

- Thay ??i giao di?n ch??ng trình
- Thay ??i b? c?c l?a ch?n Patch
- Thêm nhi?u l?a ch?n v?i m?t s? Patch: Ball, b?ng t? s?, bi?n qu?ng cáo, m?t c?, mark
- Xoá ch?c n?ng ch?p hình
- Thêm l?a ch?n Skin
- Thay ??i icon ch??ng trình
- Do là b?n demo nên m?i th? l?a ch?n patch mình s? ch? ??a vào m?t vài lo?i thôi.
4.Nh?ng thay ??i trong phiên b?n 1.1:

- Thay ??i b? c?c l?a ch?n Patch
- Thay ??i giao di?n Thông báo nh?
- Thêm các patch: Bi?n qu?ng cáo(adboard), Ph? ki?n cho c?u th?(gi?y, b?ng ??i tr??ng...)
- Thêm Thi?t l?p ?? l?a ch?n phím t?t: các phím t? F5-F12
- Thêm ch?c n?ng ch?p ?nh trong game. Tuy nhiên, ch?c n?ng này ch?a hoàn thi?n nên có th? s? b? l?i khi s? d?ng trên m?t s? máy.
- Thêm ch?c n?ng ki?m tra c?p nh?t. Th?t ra ch??ng trình c?p nh?t c?ng ít, vì nó c?ng khá ??y ?? r?i.
N?u có góp ý t? m?i ng??i thì mình s? cân nh?c ?? c?p nh?t và thông báo qua ch?c n?ng này.
5. M?t vài hình ?nh ( Mình s? up sau, do hi?n t?i ch?a ???c ch?i FF )
6.DownloadCode

DownLoad

4share.vn

Download