Patch FIFA v2.0.1 [?ã test an toàn]
Download Patch Fifa online 2.0 - Download Patch Fifa online 2.0 beta - Download Patch Fifa online 2.0 betaPatch này b?n v1.1 dùng khá ?n ,nh?ng trong b?n 2.0 này mình th?y có r?t nhi?u ch?c n?ng m?i
Nói chung dùng patch này không ph?i làm cho máy cùi ch?y nhanh h?n ,m??t h?n mà ch? dành cho nh?ng máy ?ã ch?i ???c fifa nh?ng lâu lâu v?n gi?t ho?c hình ?nh không ?c m??t,dành cho nh?ng b?n mu?n c?m nh?n thêm.Mình ?ã dùng b?n 1.1 và c?m th?y r?t t?t nên m?i khi không dùng patch lè c?m th?y x?u không ch?u ???c(Thích nh?t là cái d?u * trên ??u c?u th?


http://www.youtube.com/watch?v=s6WhH8GJWxQ&feature
Download Link Mediafire

Link DownLoad : 8.2 MB
Download (8.2mb) :http://www.mediafire.com/?mgzafg6oq2bx1o6

H??ng d?n s? d?ng (Có trong giao di?n c?a ch??ng trình): 1. Ch?n ???ng d?n mà các b?n cài FIFA ONLINE 2.
2. L?a ch?n nh?ng Patch b?n th?y c?n thi?t (Có th? tu? ch?nh - ph?n d??i).
?n vào tên Patch ?? xem Demo nhé.
3. ?n L?u thi?t l?p ?? l?u l?i c?u hình cho l?n s? d?ng ti?p theo.
??n ?ây thì các b?n có th? tu? ch?n:
- ?n vào Kh?i ??ng FIFA ?? ch?y GameLoader.exe
- ?n Ch?y ?n ?? ?n ch??ng trình xu?ng khay h? th?ng
- Thu nh? xu?ng TaskBar
4. T?i màn hình ??ng nh?p, ?n nút F7, khi nào có âm thanh báo hi?u thì các b?n m?i ti?n hành ??ng nh?p.

L?u ý: - Tu? theo vi?c l?a ch?n patch c?a b?n mà ch??ng trình x? lý nhanh hay ch?m, n?u ch?n t?t c? các Patch thì m?t kho?ng 2-3s (Các l?n ch?i sau s? nhanh h?n, cho ??n khi b?n kh?i ??ng l?i máy).
- Patch ch? có tác d?ng 1 l?n, t? lúc b?n Patch ??n khi thoát Game. Nên b?n ph?i thao tác l?i b??c 4 cho l?n ch?i ti?p theo!
Tu? ch?nh Patch: M?i ng??i có m?t s? thích khác nhau, có th? tôi thích thay ??i sang bóng Jabulani (WC 2010),
nh?ng có b?n l?i thích bóng màu xanh d??ng ho?c EA màu cam gì ?ó.
V?y thì b?n ch? c?n copy nh?ng file c?a bóng ?ó vào ???ng d?n: (Th? m?c b?n cài Patch FIFA)\data\data2\ball\

T??ng t? v?i vi?c thay ??i Face hay các Patch khác, các b?n ch? c?n copy file c?a các b?n vào ?úng ???ng d?n c?a ch??ng trình Patch FIFA là ???c.