Patch FIFA v2.0 Ch?ng LAG Hi?u Qu? Chu?n Nh?t VTC H?n Nay

Chào các b?n!

Phiên b?n 1.1 tr??c ?ó ?ã ???c các b?n ?ón nh?n r?t nhi?t tình, và mong mu?n update ?? có th? thay ??i thêm nhi?u file khác. Nh?ng theo mình nh?n th?y, ?a s? các b?n s? d?ng v1.1 theo ch? ?? m?c ??nh. Nh? v?y s? d? gây ra nhàm chán n?u s? d?ng trong m?t th?i gian dài.
V?y nên mình nâng c?p phiên b?n 2.0 l?n này v?i mong mu?n "t?t c? các b?n" ??u có th? thay ??i ?? ho? FIFA Online 2 m?t cách ??n gi?n nh?t, mà v?n không gây nhàm chán...

Giao di?n:
Nh?ng thay ??i trong phiên b?n 2.0.1:
- Thêm bóng, b?ng t? s?, bi?n qu?ng cáo, c?, mark...
- Thêm tu? ch?n B?t/T?t ch?n nhanh patch trong phòng ch?
- S?p x?p l?i b? c?c
- Tên patch ??a vào file extras/opt.ini
* Các b?n có th? ch?nh s?a theo ý thích c?a mình, nh?ng ph?i l?u ý, tên trong file này nh? th? nào thì tên folder ch?a patch ph?i gi?ng nh? v?y!
- S?a m?t s? l?i

Download v2.0.1(8.68mb): http://www.mediafire.com/?xdu3404b5euzh41

Và sau ?ây là m?t s? giao di?n trong khi ch?i:H??ng d?n s? d?ng:
1. T?i th? ??u tiên các b?n ch?n ???ng d?n cài FIFA ONLINE 2.
2. Sau ?ó l?a ch?n nh?ng Patch nào b?n th?y c?n thi?t (Có th? tu? ch?nh - ph?n d??i).
?n vào tên Patch ?? xem Demo nhé.
3. Các b?n chuy?n qua l?n l??t các th? khác và ch?n cho mình m?t lo?i ?ng ý.
4. ?n L?u thi?t l?p ?? l?u l?i c?u hình cho l?n s? d?ng ti?p theo.
5. ?n vào Kh?i ??ng FIFA ?? ch?y GameLoader.exe
6. T?i màn hình ??ng nh?p ?n F7
* Không b?t bu?c ph?i ?n tr??c khi ??ng nh?p: b?n có th? ?n b?t c? lúc nào, trong kho?ng th?i gian t? lúc chu?n b? ??ng nh?p cho ??n khi chu?n b? ?á - tr??c khi loading game.
* Tính n?ng ch?n nhanh Patch: Khi vào ??n Phòng ch? (Tr??c khi ?n S?n sàng) các b?n b?m l?n l??t các phím:
Alt+1 ?? ??i Bóng
Alt+2 ?? ??i B?ng t? s?
Alt+3 ?? ??i M?t c?
(Tên Patch b?n ch?n ch? hi?n th? ???c trong Phòng ch? thôi nha!)

L?u ý:
- Không ???c cài ??t Patch FIFA vào th? m?c cài FIFA Online 2 nhé!
- Tr??c khi cài b?n m?i các b?n nên backup th? m?c data và g? b?n c? ra nhé.
- Tu? theo vi?c l?a ch?n patch c?a b?n mà ch??ng trình x? lý nhanh hay ch?m, n?u ch?n t?t c? các Patch thì m?t kho?ng 2-3s (Các l?n ch?i sau s? nhanh h?n, cho ??n khi b?n kh?i ??ng l?i máy).
- Patch ch? có tác d?ng 1 l?n, t? lúc b?n Patch ??n khi thoát Game. Nên b?n ph?i thao tác l?i b??c 4 cho l?n ch?i ti?p theo!
- ? phiên b?n 2.0 này, mình cung c?p cho các b?n công c? n?p nhanh. Công c? này s? giúp b?n copy nhanh các file Face và Ball.
- H??ng d?n dùng công c? n?p nhanh: ?n vào nút N?p nhanh, sau ?ó ch?n ??n th? m?c ch?a các file Face ho?c Ball ?ã down v? máy, n?u có thông báo thì các file ?ã ???c copy xong nhé.

Cài ??t Xong Nh? Thank Cho mình nhé