Patch fifa 4.0 Không Virus, Keylog - Ki?m Tra B?i Admin

Patch fifa 4.0 Không Virus, Keylog - Ki?m Tra B?i AdminPatch này b?n 2.5. dùng khá ?n ,nh?ng trong b?n 4.0 này mình th?y có r?t nhi?u ch?c n?ng m?iNói chung dùng patch này không ph?i làm cho máy cùi ch?y nhanh h?n ,m??t h?n mà ch? dành cho nh?ng máy ?ã ch?i ???c fifa nh?ng lâu lâu v?n gi?t ho?c hình ?nh không ?c m??t,dành cho nh?ng b?n mu?n c?m nh?n thêm.Mình ?ã dùng b?n 1.1 và c?m th?y r?t t?t nên m?i khi không dùng patch lè c?m th?y x?u không ch?u ???c(Thích nh?t là cái d?u * trên ??u c?u th?http://nm8.upanh.com/b5.s27.d1/142a6...atchfifav2.png+++>DOWNLOAD<+++1. T?i th? ??u tiên các b?n ch?n ???ng d?n cài FIFA ONLINE 2.2. Sau ?ó l?a ch?n nh?ng Patch nào b?n th?y c?n thi?t (Có th? tu? ch?nh - ph?n d??i).?n vào tên Patch ?? xem Demo nhé.3. Các b?n chuy?n qua l?n l??t các th? khác và ch?n cho mình m?t lo?i ?ng ý.4. ?n L?u thi?t l?p ?? l?u l?i c?u hình cho l?n s? d?ng ti?p theo.5. ?n vào Kh?i ??ng FIFA ?? ch?y GameLoader.exe6.- C1: T?i màn hình ??ng nh?p, ?n nút F7, khi nào có âm thanh báo hi?u thì các b?n m?i ti?n hành ??ng nh?p.------- C2: Khi vào ??n Phòng ch? (Tr??c khi ?n S?n sàng) các b?n b?m l?n l??t các phím (Tên Patch b?n ch?n ch? hi?n trong Phòng ch? thôi nha!):-F1 ?? ??i Bóng-F2 ?? ??i B?ng t? s?-F3 ?? ??i M?t c?DOWNLOAD T?i ?ây : http://www.mediafire.com/?sacdktbh51bycrr
[color=#4e4e4e; text-decoration: initial; border-image: initial; background-image: url('http://forum.vietboom.com/namkiem/vb2/buttons/reply_40b.png'); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; display: inline-block; background-repeat: no-repeat no-repeat; border-width: 0px; border-color: #a8a8a8; border-style: solid;" title="Phúc ?áp Nhanh" href="http://forum.vietboom.com/newreply.php?do=newreply&p=721991&noquote=1" rel="nofollow" target="_blank">